Vedtægter

Danske Artilleriforenings vedtægter kan downloades og læses her:

 LOVE
for
DANSKE ARTILLERIFORENING 

(tidligere Artilleriofficersforeningen)

 Under navnet ”Artilleriofficersselskabet” stiftet i begyndelsen af det nittende århundrede. 

 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2014 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2019 


Foreningens formål
§ 1

Danske Artilleriforening har til formål at udbrede kendskabet til taktiske, tekniske, logistiske og uddannelsesmæssige forhold, der vedrører tjenesten ved artilleriets enheder og ved ildstøtteenheder i øvrigt. Foreningens formål er desuden at fremme sammenhold og fællesskabsfølelse mellem medlemmerne. 

§ 2

Formålene søges fortrinsvis nået igennem foredragsvirksomhed, igennem drøftelse af militære emner og igennem udgivelse af artikler og debatindlæg på elektroniske og sociale medier, herunder foreningens hjemmeside og Facebookside. 

Foreningens medlemmer

§ 3

Medlemmer af foreningen kan være:

 1. Tjenestegørende eller tidligere tjenestegørende officerer, befalingsmænd og menige samt civile under Forsvarsministeriet, samt 
 2. Personer, som har vist særlig interesse for foreningen og dens formål, og som af foreningens bestyrelse opfordres til at indtræde som medlemmer. 

§ 4

 Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som foreningen finder særlig anledning til at hædre på grund af disses fortjenester over for våbnet eller foreningen. Til beslutning herom kræves mindst 5/6 af de afgivne stemmer ved en generalforsamling. 

§ 5

Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen. Det betales forud og opkræves årligt. Når et medlem trods to gange skriftligt påkrav ikke har betalt sit medlemsbidrag, eller hvad medlemmet ellers måtte skylde foreningen, kan medlemmet slettes af medlemslisten. Genoptagelse kan derefter kun finde sted efter bestyrelsens bestemmelser, og når det resterende medlemsbidrag og eventuel anden gæld til foreningen indbetales. Medlemmer, som udmelder sig, betaler intet bidrag efter at have modtaget meddelelse om, at udmeldelsen er modtaget af foreningen. Allerede indgående medlemsbidrag tilbagebetales dog ikke. Æresmedlemmer betaler intet bidrag. 

Bestyrelsen
§ 6

Bestyrelsen består af seks af foreningens medlemmer. Formanden bør være af oberstløjtnantsgrad eller derover. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af tre år ad gangen, således at foreningen i det ene år vælger formand og ét medlem og hvert af de to følgende år vælger to andre medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem i utide udtræder af bestyrelsen, foretages oprykning af suppleant i overensstemmelse med det i næste stk. og i § 7 anførte. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet ældste bestyrelsesmedlem er suppleant for formanden. Valg af formand foretages særskilt. Ved valget af bestyrelsen i øvrigt tilstræbes en sammensætning, der er repræsentativ for medlemskredsen, jfr. § 3, ligesom det bør tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning aldersmæssigt spænder bredt. Intet medlem af foreningen kan første gang undslå sig for valg. Udtrædende medlemmer af bestyrelsen kan genvælges. 

§ 7

Til suppleanter for bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af tre år ad gangen to af foreningens medlemmer. Ved valg af suppleanter – og ved eventuel oprykning af disse – bør hensyn tages til den ved § 6, tilstræbte aldersspredning. En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem, forbliver i bestyrelsen, så længe det pågældende bestyrelsesmedlem skulle være forblevet. 

Revisorer
§ 8

TTil revisorer vælger den ordinære generalforsamling for et tidsrum af tre år, tre af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Den, som er valgt med det mindste antal stemmer, betragtes som suppleant for de andre. Revisorerne skal mindst 14 dage før generalforsamlingen have modtaget det detaillerede regnskab til revision. 

Administration
§ 9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10

Bestyrelsen fører regnskabsbøger og udfærdiger referater af bestyrelsesmøder. I foreningens arkiv optages alle trykte og skriftlige meddelelser vedrørende foreningen. Bestyrelsen fordeler selv forretningerne indbyrdes, jfr. § 6. Ansvaret for foreningens økonomi ligger hos bestyrelsen. Ingen udgifter har hjemmel uden formandens samtykke. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. 

Foreningens virksomhed
§ 11

Der afholdes en foredragsrække om faglige emner – eventuelt i form af diskussioner el. lign. Desuden kan der afholdes selskabelige sammenkomster. Herudover kan foreningen udgive artikler på fx foreningens hjemmeside og/eller Facebookside, jfr. § 15 – 17. Emne, tid og sted for hvert arrangement bekendtgøres for foreningens medlemmer ved meddelelse på foreningens hjemmeside/Facebookside og (eller) efter omstændighederne ved udsendt meddelelse fra bestyrelsen. Foreningens arrangementer tilrettelægges med rimelig hensyntagen til medlemmernes – og efter omstændighederne de militære institutioners – geografiske fordeling. 

Generalforsamlingen
§ 12

Én gang årligt – så vidt muligt i april måned – afholdes den ordinære generalforsamling med følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for sidst forløbne kalenderår.
 4. Kassereren fremlægger budget for indeværende kalenderår.
 5. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Punkterne 2 – 4 fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Punkterne 1 og 5 – 7 afgøres ved åben afstemning, eller såfremt mindst tre medlemmer ønsker dette, skriftligt.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning eller, når mindst 10 medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag, jfr. § 14. 

§ 14

Enhver generalforsamling indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage i forvejen. Samtidig giver bestyrelsen meddelelse om de sager, der vil blive forelagt til afgørelse på generalforsamlingen. Medlemmer kan kræve en sag forelagt til afgørelse, når de, mindst 10 i tal, til bestyrelsen indsender formuleret forslag til de beslutninger, der ønskes taget (se dog nedenfor). Til den ordinære generalforsamling må forslagene være hos bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse – til en ekstraordinær generalforsamling samtidig med begæring for afholdelsen. Sager, om hvilke der ikke er givet medlemmerne meddelelse samtidig med generalforsamlingens indvarsling, kan vel komme til drøftelse på denne, men ikke til afgørelse, med mindre såvel formanden (eller dennes repræsentant) som 2/3 af de tilstedeværende medlemmer samtykker deri. Om lovændringer gælder dog særlige regler jfr. § 18. Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag. Alle afgørelser – undtagen den i § 4 omhandlede – træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør dirigentens stemme udslaget. Formelle spørgsmål afgøres af dirigenten. 

Foreningens hjemmeside
§ 15

Foreningens hjemmeside og eventuelle anvendelse af sociale medier ledes af en redaktør, som vælges af den samlede bestyrelse blandt foreningens medlemmer for et tidsrum af op til fire år ad gangen, og som kan genvælges. Redaktøren støttes efter behov af en eller flere redaktionssekretærer samt en eller flere webmaster(e). 

§ 16

Bestyrelsen fastsætter regler for anvendelse af sociale medier, fx Facebook og for driften af foreningens hjemmeside samt ressourceforbruget forbundet hermed. Hvor redaktøren måtte begære dette, træffer bestyrelsen afgørelse i pågældende spørgsmål. 

§ 17

Redaktøren af hjemmesiden er ansvarlig overfor presseloven. Overfor bestyrelsen er han ansvarlig for,

 • at hjemmesiden og sider/grupper på sociale medier, fx Facebook redigeres i værdig ånd, 
 • at der så alsidigt som muligt behandles emner, der har interesse i forbindelse med foreningens formål, og 
 • at indsendte og antagne artikler eller meddelelser optages, så snart forholdene tillader det. 

Lovændringer
§ 18

Lovændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de pågældende forslag mindst 14 dage før i formuleret stand er bragt til medlemmernes kundskab. Til vedtagelse af forslag og ændringsforslag kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Desuden kræves, for at en afgørelse kan træffes første gang, sagen forelægges, at der mindst er det halve antal af foreningens medlemmer til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, fastsætter bestyrelsen en anden dag til beslutningen og udsender mindst otte dage forinden meddelelse herom. Når generalforsamlingen da sammentræder, er den beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de tilstedeværende medlemmer. 

Foreningens opløsning
§ 19

Forslag til beslutning om foreningens opløsning skal forelægges medlemmerne til afgørelse ved urafstemning, dvs. skriftlig afstemning af alle foreningens medlemmer. Inden sådan urafstemning iværksættes, skal forslaget efter reglerne i § 18 forelægges en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og denne skal skriftligt og med simpelt flertal have godkendt forslaget. Såfremt ved urafstemning mere end halvdelen af foreningens medlemmer stemmer for et forslag til foreningens opløsning, er dette vedtaget. Til at forestå urafstemningen skal der nedsættes et afstemningsudvalg på fem medlemmer, hvortil bestyrelsen vælger ét medlem og den ekstraordinære generalforsamling fire medlemmer. Det af bestyrelsen valgte medlem er formand for udvalget. Urafstemningen skal iværksættes senest en måned efter den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. De nærmere regler for urafstemningen fastsættes af afstemningsudvalget. Resultatet af afstemningen bekendtgøres snarest muligt. På den ekstraordinære generalforsamling skal der, såfremt urafstemning besluttes, ved simpelt stemmeflertal tages beslutning om, hvorledes man efter den eventuelle opløsning skal forholde sig til foreningens formue. 

§ 20

Nærværende love træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close